Bits from Debian

Bits from Debian

Giới thiệu


Translations: en es pt-BR zh-CN

Đây là nhật ký Debian chính thức, bổ sung thêm cho các dịch vụ khác như là:

Trang nhật ký này hoạt động dựa vào Pelican. Bạn có thể tìm thấy các mẫu và chủ đề được sử dụng cho trang này tại salsa.debian.org. Các miếng vá, những đề xuất chủ đề mới và các gợi ý có tính xây dựng được hoan nghênh!

Trang này hoạt động dưới cùng bản quyền và giấy phép với trang thông tin điện tử Debian, vui lòng xem giấy phép trang Debian.

Nếu muốn liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi thư điện tử đến bó thư debian-publicity. Đây là bó được lưu trữ công khai.

More on Debian

Tags