Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng chín và mười 2023)

On Thu 30 November 2023 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr hi-IN pl pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • François Mazen (mzf)
  • Andrew Ruthven (puck)
  • Christopher Obbard (obbardc)
  • Salvo Tomaselli (ltworf)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Bo YU
  • Athos Coimbra Ribeiro
  • Marc Leeman
  • Filip Strömbäck

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags