Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng ba và tư 2022)

On Fri 13 May 2022 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Henry-Nicolas Tourneur (hntourne)
  • Nick Black (dank)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Jan Mojžíš
  • Philip Wyett
  • Thomas Ward
  • Fabio Fantoni
  • Mohammed Bilal
  • Guilherme de Paula Xavier Segundo

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags