Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng ba và tư 2022)

On Fri 13 May 2022 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Henry-Nicolas Tourneur (hntourne)
  • Nick Black (dank)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Jan Mojžíš
  • Philip Wyett
  • Thomas Ward
  • Fabio Fantoni
  • Mohammed Bilal
  • Guilherme de Paula Xavier Segundo

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags