Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng giêng và hai 2022)

On Mon 21 March 2022 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Francisco Vilmar Cardoso Ruviaro (vilmar)

Trong hai tháng qua, người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Lu YaNing
  • Mathias Gibbens
  • Markus Blatt
  • Peter Blackman
  • David da Silva Polverari

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags