Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng giêng và hai 2022)

On Mon 21 March 2022 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Francisco Vilmar Cardoso Ruviaro (vilmar)

Trong hai tháng qua, người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Lu YaNing
  • Mathias Gibbens
  • Markus Blatt
  • Peter Blackman
  • David da Silva Polverari

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags