Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng chín và mười 2021)

On Fri 19 November 2021 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Bastian Germann (bage)
  • Gürkan Myczko (tar)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Clay Stan
  • Daniel Milde
  • David da Silva Polverari
  • Sunday Cletus Nkwuda
  • Ma Aiguo
  • Sakirnth Nagarasa

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags