Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng năm và sáu 2021)

On Thu 22 July 2021 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Timo Röhling (roehling)
 • Patrick Franz (deltaone)
 • Christian Ehrhardt (paelzer)
 • Fabio Augusto De Muzio Tobich (ftobich)
 • Taowa (taowa)
 • Félix Sipma (felix)
 • Étienne Mollier (emollier)
 • Daniel Swarbrick (dswarbrick)
 • Hanno Wagner (wagner)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Evangelos Ribeiro Tzaras
 • Hugh McMaster

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags