Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng ba và tư 2021)

On Thu 13 May 2021 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Jeroen Ploemen (jcfp)
  • Mark Hindley (leepen)
  • Scarlett Moore (sgmoore)
  • Baptiste Beauplat (lyknode)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Gunnar Ingemar Hjalmarsson
  • Stephan Lachnit

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags