Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng ba và tư 2021)

On Thu 13 May 2021 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Jeroen Ploemen (jcfp)
  • Mark Hindley (leepen)
  • Scarlett Moore (sgmoore)
  • Baptiste Beauplat (lyknode)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Gunnar Ingemar Hjalmarsson
  • Stephan Lachnit

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags