Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng giêng và hai 2021)

On Tue 23 March 2021 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Nicholas D. Steeves (sten)
  • Nilesh Patra (nilesh)
  • David Suárez Rodríguez (deiv)
  • Pierre Gruet (pgt)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Antonio Valentino
  • Boian Nikolaev Bonev
  • Filip Hroch
  • Maarten L. Hekkelman
  • Xialei Qin
  • Xiang Gao

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags