Những Bảo trì Debian mới (Tháng mười một và mười hai 2020)

On Fri 22 January 2021 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Timo Röhling
  • Fabio Augusto De Muzio Tobich
  • Arun Kumar Pariyar
  • Francis Murtagh
  • William Desportes
  • Robin Gustafsson
  • Nicholas Guriev

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags