Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng chín và mười 2020)

On Mon 16 November 2020 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Benda XU (orv)
 • Joseph Nahmias (jello)
 • Marcos Fouces (marcos)
 • Hayashi Kentaro (kenhys)
 • James Valleroy (jvalleroy)
 • Helge Deller (deller)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Ricardo Ribalda Delgado
 • Pierre Gruet
 • Henry-Nicolas Tourneur
 • Aloïs Micard
 • Jérôme Lebleu
 • Nis Martensen
 • Stephan Lachnit
 • Felix Salfelder
 • Aleksey Kravchenko
 • Étienne Mollier

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags