Những Bảo trì Debian mới (Tháng bảy và tám 2020)

On Sat 19 September 2020 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Chirayu Desai
  • Shayan Doust
  • Arnaud Ferraris
  • Fritz Reichwald
  • Kartik Kulkarni
  • François Mazen
  • Patrick Franz
  • Francisco Vilmar Cardoso Ruviaro
  • Octavio Alvarez
  • Nick Black

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags