Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng năm và sáu 2020)

On Tue 21 July 2020 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Richard Laager (rlaager)
 • Thiago Andrade Marques (andrade)
 • Vincent Prat (vivi)
 • Michael Robin Crusoe (crusoe)
 • Jordan Justen (jljusten)
 • Anuradha Weeraman (anuradha)
 • Bernelle Verster (indiebio)
 • Gabriel F. T. Gomes (gabriel)
 • Kurt Kremitzki (kkremitzki)
 • Nicolas Mora (babelouest)
 • Birger Schacht (birger)
 • Sudip Mukherjee (sudip)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Marco Trevisan
 • Dennis Braun
 • Stephane Neveu
 • Seunghun Han
 • Alexander Johan Georg Kjäll
 • Friedrich Beckmann
 • Diego M. Rodriguez
 • Nilesh Patra
 • Hiroshi Yokota

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags