Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng năm và sáu 2020)

On Tue 21 July 2020 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Richard Laager (rlaager)
 • Thiago Andrade Marques (andrade)
 • Vincent Prat (vivi)
 • Michael Robin Crusoe (crusoe)
 • Jordan Justen (jljusten)
 • Anuradha Weeraman (anuradha)
 • Bernelle Verster (indiebio)
 • Gabriel F. T. Gomes (gabriel)
 • Kurt Kremitzki (kkremitzki)
 • Nicolas Mora (babelouest)
 • Birger Schacht (birger)
 • Sudip Mukherjee (sudip)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Marco Trevisan
 • Dennis Braun
 • Stephane Neveu
 • Seunghun Han
 • Alexander Johan Georg Kjäll
 • Friedrich Beckmann
 • Diego M. Rodriguez
 • Nilesh Patra
 • Hiroshi Yokota

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags