Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng ba và tư 2020)

On Thu 28 May 2020 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Paride Legovini (paride)
  • Ana Custura (acute)
  • Felix Lechner (lechner)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Sven Geuer
  • Håvard Flaget Aasen

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags