Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng giêng và hai 2020)

On Mon 23 March 2020 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Gard Spreemann (gspr)
 • Jonathan Bustillos (jathan)
 • Scott Talbert (swt2c)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Thiago Andrade Marques
 • William Grzybowski
 • Sudip Mukherjee
 • Birger Schacht
 • Michael Robin Crusoe
 • Lars Tangvald
 • Alberto Molina Coballes
 • Emmanuel Arias
 • Hsieh-Tseng Shen
 • Jamie Strandboge

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags