Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng mười một và mười hai 2019)

On Sun 26 January 2020 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Louis-Philippe Véronneau (pollo)
  • Olek Wojnar (olek)
  • Sven Eckelmann (ecsv)
  • Utkarsh Gupta (utkarsh)
  • Robert Haist (rha)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Denis Danilov
  • Joachim Falk
  • Thomas Perret
  • Richard Laager

Xin chúc mừng!


More on Debian

Tags