Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng mười một và mười hai 2019)

On Sun 26 January 2020 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Louis-Philippe Véronneau (pollo)
  • Olek Wojnar (olek)
  • Sven Eckelmann (ecsv)
  • Utkarsh Gupta (utkarsh)
  • Robert Haist (rha)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Denis Danilov
  • Joachim Falk
  • Thomas Perret
  • Richard Laager

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags