Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng bảy và tám 2019)

On Tue 17 September 2019 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Keng-Yu Lin (kengyu)
  • Judit Foglszinger (urbec)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Hans van Kranenburg
  • Scarlett Moore

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags