Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng ba và tư 2019)

On Sat 11 May 2019 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Jean-Baptiste Favre (jbfavre)
  • Andrius Merkys (merkys)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Christian Ehrhardt
  • Aniol Marti
  • Utkarsh Gupta
  • Nicolas Schier
  • Stewart Ferguson
  • Hilmar Preusse

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags