Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng giêng và hai 2019)

On Tue 12 March 2019 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt sv zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Paulo Henrique de Lima Santana (phls)
  • Unit 193 (unit193)
  • Marcio de Souza Oliveira (marciosouza)
  • Ross Vandegrift (rvandegrift)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Romain Perier
  • Felix Yan

Xin chúc mừng!
Tags