Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng bảy và tám 2018)

On Sun 09 September 2018 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • William Blough (bblough)
 • Shengjing Zhu (zhsj)
 • Boyuan Yang (byang)
 • Thomas Koch (thk)
 • Xavier Guimard (yadd)
 • Valentin Vidic (vvidic)
 • Mo Zhou (lumin)
 • Ruben Undheim (rubund)
 • Damiel Baumann (daniel)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Phil Morrell
 • Raúl Benencia
 • Brian T. Smith
 • Iñaki Martin Malerba
 • Hayashi Kentaro
 • Arnaud Rebillout

Xin chúc mừng!
Tags