Bits from Debian

Bits from Debian

Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng năm và sáu 2018)

On Mon 30 July 2018 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Andre Bianchi
  • Simon Quigley
  • Andrius Merkys
  • Tong Sun
  • James Lu
  • Raphaël Halimi
  • Paul Seyfert
  • Dustin Kirkland
  • Yanhao Mo
  • Paride Legovini

Xin chúc mừng!

Các ứng dụng quản lý đơn đăng ký là cần thiết để giúp những người đóng góp nhận được các tài khoản Phát triển Debian của họ. Xem thư kêu gọi từ Bộ Phận Tiếp Nhận Thành Viên Mới để biết thêm chi tiết.


More on Debian

Tags