Bits from Debian

Bits from Debian

Debian chào đón các thực tập sinh GSoC 2018 và Outreachy

On Wed 30 May 2018 with tags announce gsoc outreachy
Written by Laura Arjona Reina
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: en fr

GSoC logo

Outreachy logo

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Debian đã chọn được hai mươi sáu thực tập sinh làm việc với chúng tôi trong suốt những tháng tới: một người cho Outreachy, và hai mươi lăm người cho Google Summer of Code.

Đây là danh sách các dự án và thực tập sinh sẽ làm việc với chúng:

Cơ sở dữ liệu lịch cho các cuộc hội thảo và sự kiện xã hội

Các công cụ Android SDK ở Debian

Tự động biên dịch với clang sử dụng OBS

Tự động đóng gói cho mọi thứ

Bấm vào để nổi cửa sổ gọi điện cho Linux Desktop

Thiết kế và thực hiện giải pháp Debian SSO

Cải tiến EasyGnuPG

Rút trích dữ liệu từ hóa đơn dạng PDF cho kế toán tài chính

Phần bổ sung Firefox và Thunderbird cho các thói quen phần mềm tự do

Ứng dụng đồ họa cho EasyGnuPG

Cải tiến hệ thống theo dõi bản phân phối để hỗ trợ các nhóm Debian tốt hơn

Kanban Board cho Hệ thống theo dõi lỗi Debian và máy phục vụ CalDAV

Cải tiến OwnMailbox

Mồi máy qua mạng P2P bằng BitTorrent

PGP Clean Room Live CD

Chuyển các gói Kali sang Debian

Đảm bảo chất lượng cho các ứng dụng sinh học bên trong Debian

Phân tích ngược để điều khiển bộ ổn nhiệt bức xạ Bluetooth

Máy phục vụ LTSP ảo

Wizard/GUI hỗ trợ các sinh viên/thực tập sinh nộp đơn và hướng dẫn bắt đầu

Xin chúc mừng và chào đón họ!

Chương trình Google Summer of Code và Outreachy có thể thực hiện ở Debian nhờ có nỗ lực của những nhà phát triển và đóng góp Debian những người mà dành riêng một phần thời gian rảnh của họ để kèm các thực tập sinh và các nhiệm vụ outreach.

Hãy gia nhập cùng chúng tôi và giúp đỡ mở rộng Debian! Bạn có thể theo dõi báo cáo từng tuần các thực tập sinh trên bó thư debian-outreach, chát với chúng tôi trên kênh IRC của chúng tôi hay trên từng bó thư của từng nhóm của dự án.


More on Debian

Tags