Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng ba và tư 2018)

On Wed 02 May 2018 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Andreas Boll (aboll)
 • Dominik George (natureshadow)
 • Julien Puydt (jpuydt)
 • Sergio Durigan Junior (sergiodj)
 • Robie Basak (rbasak)
 • Elena Grandi (valhalla)
 • Peter Pentchev (roam)
 • Samuel Henrique (samueloph)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Andy Li
 • Alexandre Rossi
 • David Mohammed
 • Tim Lunn
 • Rebecca Natalie Palmer
 • Andrea Bolognani
 • Toke Høiland-Jørgensen
 • Gabriel F. T. Gomes
 • Bjorn Anders Dolk
 • Geoffroy Youri Berret
 • Dmitry Eremin-Solenikov

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags