Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng giêng và hai 2018)

On Sun 04 March 2018 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt zh-CN

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

  • Alexandre Mestiashvili (mestia)
  • Tomasz Rybak (serpent)
  • Louis-Philippe Véronneau (pollo)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

  • Teus Benschop
  • Kyle John Robbertze
  • Maarten van Gompel
  • Dennis van Dok
  • Innocent De Marchi
  • David Rabel

Xin chúc mừng!
More on Debian


Tags