Debian đã đạt danh hiệu Bản phân phối Linux tốt nhất do độc giả tạp chí Linux bình chọn!

Wed 14 February 2018 by Laura Arjona Reina (Translated by Trần Ngọc Quân) with tags debian award

Translations: en

Debian đã đạt danh hiệu Bản phân phối Linux tốt nhất do độc giả tạp chí Linux bình chọn.

Cảm ơn vì tất cả những đóng góp của bạn!

Giải thưởng tạp chí Linux
Tags