Những nhà Phát triển và Bảo trì Debian mới (Tháng mời một và mười hai 2017)

On Mon 01 January 2018 with tags project
Written by Jean-Pierre Giraud
Translated by Trần Ngọc Quân

Translations: ca en es fr pt

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây nhận được tài khoản Phát triển Debian:

 • Ben Armstrong (synrg)
 • Frédéric Bonnard (frediz)
 • Jerome Charaoui (lavamind)
 • Michael Jeanson (mjeanson)
 • Jim Meyering (meyering)
 • Christopher Knadle (krait)

Trong hai tháng qua, những người đóng góp sau đây được thêm vào với tư cách là người Bảo trì Debian:

 • Chris West
 • Mark Lee Garrett
 • Pierre-Elliott Bécue
 • Sebastian Humenda
 • Stefan Schörghofer
 • Stephen Gelman
 • Georg Faerber
 • Nico Schlömer

Xin chúc mừng!
Tags